Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Istorija
Vizija, misija, vertybės
Mokyklos ryšiai
Pasiekimai
Projektai
Parama
Vizija, misija, vertybės

 

VIZIJA
 Saugi, demokratiška, humaniška, atvira kaitai mokykla, kurios veikla orientuota į visapusišką asmens ugdymą. Čia darniai dirba visa bendruomenė, ugdydama vaikus su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, plėtodama dienos užimtumo centro klientų integracinius gebėjimus. 
 

MISIJA
 Įgyvendinti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, socialinių įgūdžių ugdymo programas, sukuriant aplinką, kurioje kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą ir dalyvavimą gyvenime.
 

VERTYBĖS
Saugumas, tolerancija, kokybiškumas, geranoriškumas.

2016 – 2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI

1. Kurti saugią ir sveiką ugdymo ir ugdymosi aplinką.
2. Skatinti bendruomenės narių pozityvų ir atsakingą bendravimą ir bendradarbiavimą.

2016 – 2017 mokslo metų uždaviniai

1.Gerinti pamokos kokybę, plečiant IKT panaudojimą ugdymo procese
2.Organizuoti pedagoginės, socialinės pagalbos mokiniams teikimą.
3.Vykdyti darbo patirties sklaidą.
4.Papildomų edukacinių erdvių įrengimas mokyklos teritorijoje.
5.Plėtoti mokinių asmeninius gebėjimus, socialinius įgūdžius.
6.Diegti mokiniams gebėjimus vertinti ir apibūdinti savo elgesį ir gebėjimus.
7.Ieškoti rezultatyvių bendravimo būdų su tėvais sprendžiant mokinių elgesio ir pažangos pasiekimų klausimus.   
8.Plėsti ir tobulinti edukacinę, sportinę ir kultūrinę veiklą sociokultūrinėje aplinkoje.

TRADICIJOS:

1.Valstybinių švenčių minėjimai  
2.Savita mokyklos simbolika (sukurta mūsų mokyklos mokytojų: mokyklos daina – dainuojama švenčių metu, vėliava reprezentuoja mokyklą rajono, respublikos šventėse ir užsienyje projektuose).
3.Bendruomenės tapatumo skatinimas (eksponuojami ugdomojoje ir sportinėje veikloje pasiekti apdovanojimai, mokinių meniniai darbai puošia mokyklos erdves, susitikimai su socialiniais partneriais, rėmėjais).