Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Veiklos dokumentai
Metodinė veikla
Darbo užmokestis
Finansinės ataskaitos
Viešieji pirkimai
Finansinės ataskaitos

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018  M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2018 m III ketvirčio finansinės ataskaitos


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS


2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2017 METUS

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

FINANSINĖ NUOMA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI


ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS


BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 1 

BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 2 

BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 3 

BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS 4 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017 M. III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos  

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-09-30 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-09-30


2017 M. II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS 

 
2017 M. I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ


2016 M. FINANSINĖS ATASKAITOS


2016 M. III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS, prie 2016 m III ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita

2016 M. II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

 

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS, prie 2016 m II ketvirčio finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita


2016 M. I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Veiklos rezultų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 
Aiškinamasis raštas
2015 M. FINANSINĖS ATASKAITOS
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos 
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 
Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant fin. nuomos (lizingo) įsipareig.) eurais ir užsienio
valiutomis
 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 
Finansavimo sumų likučiai 
Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai 
Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 metus 
Finansinės būklės ataskaita 
Grynojo turto pokyčių ataskaita 
Pagrindinės veiklos sąnaudų pastabos 1 
Pinigų srautų ataskaita 
Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 
Veiklos rezultatų ataskaita
2015 METŲ III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

 

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 
Aiškinamasis raštas 
Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (III ketvirtis)
Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

 

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR
JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (II ketvirtis)


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2014-12-31


FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS, NUSTATYTOS  VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUOSE


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-12-31


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ATASKAITA 2014-12-31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 M.

2014 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2014 M.

TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

KITOS SĄNAUDOS

KITOS PAJAMOS

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS OBJEKTUS

PINIGŲ SRAUTŲ ATSKAITA 2014-12-31

FINANSAVIMO SUMOS 2014 M. I KETV.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M. I KETV.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M. I KETV.


AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. III. KETV.


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M. III KETV.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M. III KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. II KETV.


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M. II KETV.

 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2013 M. II KETV.

VSAF UŽ 2013 M.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2013 M.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS 2013 M. 

FINANSINĖS SUMOS UŽ 2013 M. 

FINANSINĖS BŪKLĖS METINĖ ATASKAITA 2013 M. 

ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO PASISKIRSTYMAS UŽ 2013 M.

INFORMACIJA APIE PINIGŲ LIKUTĮ 2013 M.

INFORMACIJA APIE PER V IENUS METUS GAUTAS SUMAS 2013 M.

PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2013 M. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. III KETV. 

FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M. III KETV.    

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2014 M. II KETV.   

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M. III KETV.